Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 DAgenda is een product aangeboden door de onderneming nedwise. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op product gebruik, welke aangeboden worden door nedwise en al dan niet via een partner van nedwise, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor alle overige aanbiedingen en overeenkomsten waarbij nedwise diensten en/of producten van welke aard ook levert en/of beschikbaar stelt gelden de Algemene Voorwaarden van nedwise welke te vinden zijn op http://www.nedwise.nl/terms.

1.2 Onderdeel van de Algemene Voorwaarden is de Verwerkersovereenkomst

2. Begrippen

2.1 nedwise: nedwise is een onderneming gevestigd te Diemen.

2.2 Product: een product is een website van nedwise dat als dienst, en nadrukkelijk niet als licentie, aangeboden wordt door nedwise of een partner van nedwise. Een product kan tegen betaling worden aangeboden zoals het product DAgenda maar ook gratis worden aangeboden zoals iAgenda.

2.3 Dienst: het aanbieden service tegen uurtarief.

2.4 nedwise materiaal: de inhoud van een Product met inbegrip van teksten, geluid, software, foto's, grafieken, video's, afbeeldingen, programmacode, paginaopmaak en tekeningen welke door of in opdracht van nedwise voortgebracht.

2.5 Gebruikers materiaal: tekst, afbeeldingen en/of bestanden welke door de Gebruiker beschikbaar gesteld binnen een Product of een ieder aan een Product gerelateerd elektronisch of niet elektronisch document of bestand.

2.6 Partner: een rechtspersoon die een dienst of product van nedwise op basis van een schriftelijke overeenkomst aanbiedt aan klanten.

2.7 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee nedwise een overeenkomst heeft tot het op naam en het voor rekening en risico van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon aanbieden en verlenen van een Product of Dienst. Voorwaarden welke gelden voor een Gebruiker zijn onverminderd van toepassing op de Klant.

2.8 Beheerder: een door de Klant gemachtigd natuurlijk persoon welke wijzigingen in de Groep of Product mag doorvoeren.

2.9 Gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van een Dienst of Product van nedwise.

2.10 Groep: een vereniging van gebruikers waaraan de beheerder toegang heeft gegeven tot een Product of Dienst van nedwise.


3. Levering/Betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd.

3.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum.

3.3 Tenzij anders overeengekomen vindt facturatie van maandelijkse bedragen plaats per drie maanden in de eerste maand van de desbetreffende periode.

3.4 Indien de Klant in gebreke blijft kan nedwise de toegang tot een Product voor de Klant, de Beheerder en eventuele Gebruikers aan wie de Klant toegang heeft verleend, opschorten. nedwise behoudt zich het recht voor de Groep en het daarin aanwezige Gebruikers Materiaal te verwijderen indien de Klant gedurende een periode van drie maanden na de betalingstermijn genoemd in 3.2. zijn verplichting om te betalen niet nakomt.

3.5 Facturen worden alleen online verstuurd. Indien de klant facturen per post wilt ontvangen worden er extra administratiekosten in rekening gebracht.

3.6 Offertes hebben een geldigheid van 14 dagen tenzij anders vermeld.


4. Duur en beëindiging

4.1 De overeenkomst tussen nedwise en de Klant wordt afgesloten door het voltooien van de registratie procedure waarbij de klant aangeeft deze algemene voorwaarden te accepteren als onderdeel van de overeenkomst.

4.2 De overeenkomst tussen nedwise en de Klant voor een Product wordt voor DAgenda aangegaan voor een periode van drie kalendermaanden met een stilzwijgende verlenging van wederom drie kalendermaanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 De overeenkomst kan te allen tijde door zowel nedwise als de Klant ontbonden worden behoudens een opzegtermijn van één kalendermaand.

4.4 Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

4.5 nedwise behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder schriftelijke opzegging, indien de door de Klant verstrekte persoonlijke of bedrijfsgegevens incorrect, verouderd of onvolledig blijken.

4.6 De Klant dient via een Product of schriftelijk een wijziging in de persoonlijke of bedrijfsgegevens door te geven binnen een termijn van veertien kalenderdagen.

4.7 nedwise behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder schriftelijke opzegging, indien men gebruik maakt van een Product en er in de Groep geen activiteit plaats vindt voor een aaneengesloten periode van 3 maanden. Er is hierbij sprake van activiteit indien een van de Gebruikers uit de Groep inlogt, oftewel een bezoek brengt aan deze Groep.


5. Aansprakelijkheid

5.1 nedwise erkent geen aansprakelijkheid voor verminking, niet ontvangen alsmede onbevoegde kennisneming of wijziging van nedwise Materiaal of Gebruikers Materiaal welke verkregen wordt via een Product.

5.2 De Gebruiker erkent dat hij volledig verantwoordelijk is voor het verkrijgen van toegang tot het Product middels de juiste hardware, software en communicatieverbinding.

5.3 nedwise behoudt zich het recht voor om het gebruik van een Product te onderbreken of Gebruikers Materiaal te verwijderen binnen een bepaalde Groep indien een Gebruiker uit die Groep in strijd handelt met de bepalingen in hoofdstuk 6.

5.4 De Klant is aansprakelijk voor alle Gebruikers Materialen die de Gebruiker, waartoe deze Klant toegang heeft verleend tot een Product, verspreidt, verstuurt of uitzendt met elk willekeurig middel. De Klant aanvaardt nedwise te vrijwaren en te vergoeden voor alle schade of kosten ingeval van een vordering door een derde in verband met de door de betreffende Gebruiker verspreidde, verstuurde of uitgezonden Gebruikers Materiaal.

5.5 De identificatiegegevens van iedere Gebruiker, te weten de gebruikersnaam en het wachtwoord, zijn persoonlijk, vertrouwelijk en niet-overdraagbaar. Wanneer met deze identificatiegegevens gebruik gemaakt wordt van een Product wordt onweerlegbaar verondersteld dat dit gebeurt door de rechtmatige Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe, de gevolgen van het verstrekken van zijn identificatiegegevens aan een andere persoon of entiteit, te dragen.

5.6 In geval van verlies, verduistering van de identificatiegegevens, te weten gebruikersnaam en wachtwoord, dient de Gebruiker nedwise onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.7 Iedere verandering in een Product m.b.t. wijzigingen of uitbreiding welke aangevraagd door de Beheerder worden geacht in naam van de Klant en voor rekening en risico van de Klant aangevraagd te worden.

5.8 nedwise kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor welk nedwise Materiaal of Gebruikers Materiaal dan ook, met inbegrip van alle weglatingen van of vergissingen in dit Materiaal, noch voor enige schade of verlies zoals die zijn opgetreden in het kader van via een Product verkregen Materiaal of via documenten gerelateerd aan het Product verkregen Materiaal.

5.9 Indien er binnen nedwise Materiaal of Gebruikers Materiaal verwezen wordt naar andere bronnen welke niet direct toebehoren aan nedwise, erkent de Gebruiker dat nedwise niet aansprakelijk is voor de beschikbaarheid van deze bronnen, noch voor enig schadelijk gevolg welk voort kan komen uit het gebruik van deze bronnen.

5.10 nedwise is niet aansprakelijk voor volledig of gedeeltelijke onderbreking van een Product in het geval van overmacht, onvoorzienbare omstandigheid of door toedoen van elke andere partij dan nedwise welke bijdraagt aan de levering van een Product.

5.11 nedwise is nimmer aansprakelijk te stellen voor vervreemding van de door u beschikbaar gestelde gegevens of materialen.

5.12 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is nedwise slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van nedwise bijvoorbeeld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

5.13 Opdrachtgever vrijwaart nedwise voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van nedwise

5.14 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. nedwise kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. nedwise is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5.15 nedwise kan niet waarborgen dat (1) een Product of Dienst voldoet aan bepaalde eisen, (2) een Product ononderbroken, snel, veilig en error-vrij is, (3) dat resultaten verkregen via het gebruik van een Product accuraat en betrouwbaar zijn, (4) de kwaliteit van een Product of Dienst voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker, en (5) alle errors in een Product gecorrigeerd worden.

5.16 Een gebruiker erkent dat 100% beschikbaarheid van een Product niet gerealiseerd kan worden om technische redenen, hoewel nedwise inspanning levert om toegang tot een Product zo hoog mogelijk te maken. In het bijzonder, onderhoud, veiligheid of de capaciteitskwesties evenals de gebeurtenissen die buiten de invloed van nedwise liggen (b.v. onderbrekingen in openbare communicatienetwerken, stroomuitvallen enz.) kunnen zorgen voor korte onderbrekingen of het tijdelijk niet functioneren van Producten.


6. Gebruik Product of Dienst

6.1 De Klant, alsmede een ieder aan wie de Klant toegang verleent tot een Product, aanvaardt dat nedwise beperkingen in het gebruik van het Product op kan leggen aan Groepen indien nedwise constateert dat er sprake is van een buitengewone omvang in opgeslagen Gebruikers Materiaal.

6.2 De Gebruiker vrijwaart met het accepteren van deze Voorwaarden nedwise van elke aansprakelijkheid die mogelijk zou kunnen ontstaan door Gerbruikers Materiaal die de Gebruiker plaatst binnen de Groep waartoe hij behoort.

6.3 De Gebruiker dient zich te onthouden van het uploaden, verspreiden, versturen via e-mail of uitzenden via een Product van Gebruikers Materiaal dat informaticavirussen of andere codes, bestanden of informaticaprogramma's bevat die bedoeld zijn om de werking van een softwarepakket, een apparaat of een telecomuitrusting te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

6.4 De Gebruiker dient zich te onthouden van het versturen van SPAM of bulk e-mail via een Product van nedwise.

6.5 nedwise behoudt zich het recht voor om de toegang tot een Product voor de Gebruiker te blokkeren, indien een Product, direct dan wel indirect via hyperlinks of vanuit een Product verzonden Gebruikers Materiaal, toegang verschaft tot informatie die in strijd is met de openbare orde, de goede zeden en de maatschappelijke betamelijkheid, dan wel dat Gebruiker direct commerciële activiteiten ontwikkelt via een Product. nedwise is omtrent deze beslissing geen uitleg verschuldigd aan Gebruiker.

6.6 De Gebruiker dient zich te onthouden van het interfereren met een Product, of met op een Product aangesloten servers of netwerken of het onderbreken van deze, het overtreden van regels, procedures, beleid of regelementen van op een Product aangesloten netwerken.

6.7 Enige of alle rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de aanvaarding van de voorwaarden zijn niet overdraagbaar aan een derde. Enigerlei wijze van verhuur of beschikbaarstelling aan een derde van enige of alle deze rechten en verplichtingen is hierbij uitgesloten.

6.8 Eventuele kopieën die de Gebruiker maakt van nedwise Materiaal, dienen alle vermeldingen van auteursrecht, handelsmerkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten te behouden welke staan op het oorspronkelijke nedwise Materiaal dat beschikbaar is via een Product.

6.9 nedwise kan een limiet stellen aan de omvang van e-mails die verstuurd kunnen worden via een Product. U kunt dit limiet opvragen door contact op te nemen met nedwise.

6.10 nedwise kan geen garantie bieden dat verstuurde e-mails via een Product ook daadwerkelijk aankomen bij de beoogde ontvanger. Een Gebruiker dient problemen met het ontvangen van e-mail via een Product te melden aan nedwise zodat nedwise het proces kan optimaliseren.


7. Toepassing / wijziging algemene voorwaarden

7.1 De Gebruiker accepteert bij het eerste bezoek aan een Groep uitdrukkelijk de onderhavige voorwaarden. Bij ieder volgend bezoek aan deze Groep zal nedwise volstaan met een verwijzing naar de onderhavige voorwaarden.

7.2 De Klant accepteert bij het bekrachtigen van de overeenkomst de onderhavige voorwaarden.

7.3 De Gebruiker erkent de toepassing van de onderhavige voorwaarden op iedere gebruikmaking van een Product. De Gebruiker wordt geacht gebruik te maken van een Product indien hij door het invoeren van zijn identificatiegegevens, zijnde gebruikersnaam en wachtwoord, zichzelf toegang verschaft tot een Groep.

7.4 nedwise behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de onderhavige voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden gericht aan de Gebruiker via een Product of via e-mail. Indien de Gebruiker deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie kalenderweken na verzending van het voorstel, schriftelijk aan nedwise, te laten weten. Bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de Gebruiker de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard.

7.5 Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de voorwaarden, zal nedwise een eind kunnen stellen aan de overeenkomst, in overeenstemming met artikel 4.2


8. Toepassing recht

8.1 Op iedere overeenkomst met als onderwerp een Product, een Dienst en de onderhavige voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. De partijen onderwerpen zich aan de uitsluitende rechtsmacht van de Nederlandse rechter, met dien verstande dat nedwise te allen tijde gerechtigd is een geschil voor te leggen aan iedere andere rechter die krachtens toepasselijk recht bevoegd is.

8.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de gebruiker worden door nedwise uitdrukkelijk van de hand gewezen.

8.3 Het feit dat nedwise zich niet beroept op de niet-naleving door de Gebruiker van enige van zijn verplichtingen, zal niet kunnen worden geïnterpreteerd als een verzaking om zich daar nadien op te beroepen.

8.4 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst nietig, vernietigbaar of onredelijk bezwarend is of zal blijken, dan worden de overige bepalingen niet aangetast. Partijen zullen over de eerstbedoelde bepaling(en) overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, waarbij de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

Vragen? Stuur ons een e-mail of bel naar 020 - 21 01 266.

voorwaarden | 1 maand gratis proberen | contact

© 2017 DAgenda - een product van nedwise