Verwerkersovereenkomst DAgenda

Beschermen van persoonsgegevens is belangrijk. Met deze Verwerkersovereenkomst leggen wij vast hoe wij met de verwerking van data omgaan.

1. Algemeen

1.1 DAgenda is een product aangeboden door de onderneming nedwise. Deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Algemene Voorwaarden en is van toepassing op het gebruik van DAgenda, welke aangeboden wordt door nedwise.

2. Partijen en begrippen

2.1 nedwise: nedwise is een onderneming gevestigd te Diemen. ("Verwerker")

2.2 DAgenda: een product van nedwise dat als dienst aangeboden wordt door nedwise.

2.3 Webhoster: de partij die de webhosting van het product DAgenda verzorgt. DAgenda is een SAAS pakket, wat betekent dat de software niet lokaal bij de Klant maar op een Server (beheerd door een Webhoster) draait die toegankelijk is via internet. nedwise heeft het contract met de Webhoster voor het leveren van deze dienst. De Webhoster van DAgenda is momenteel Versio BV gevestigd te Leeuwarden in Nederland. Naar eigen zeggen is Versio één van de grootste hostingpartijen van Nederland en België.

2.4 Server: de hardware waarop alle ingevoerde data door de Klant binnen DAgenda op worden opgeslagen. Deze server wordt beveiligd en onderhouden door de Webhoster.

2.5 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het product DAgenda. ("Verwerkingsverantwoordelijke")

2.6 Persoonsgegevens: informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die de Klant opgeslagen heeft in DAgenda.

3. Verwerken Persoonsgegevens

3.1 Met het product DAgenda biedt nedwise een dienst waarmee de Klant een mogelijkheid heeft om:
- Afspraken kan bijhouden in een of meerdere online agenda's
- Gegevens kan opslaan van contacten om de relatie te leggen tussen een afspraak en een natuurlijk persoon

3.2 De Klant (de) kiest zelf voor welke gegevens hij of zij bewaart in het systeem DAgenda. Dit kunnen dus ook Persoonsgegevens zijn, zoals bijvoorbeeld de namen van Klanten van de Klant. De keuze om deze gegeven in DAgenda op te slaan ligt bij de Klant.

3.3 Voor Klant zal om toegang te krijgen tot Persoonsgegevens binnen DAgenda zal de Klant moeten inloggen met met zijn gebruikersgegevens op DAgenda. nedwise zal Persoonsgegevens niet direct verstrekken aan de Klant (bijvoorbeeld via e-mail).

3.4 nedwise heeft technische gezien toegang tot de Persoonsgegevens die door de Klant worden opgeslagen in DAgenda. Echter zullen Persoonsgegevens door nedwise niet worden geraadpleegd of worden gebruikt voor eigen inzicht.

3.5 nedwise zal de verstrekte Persoonsgegevens door de Klant geheim houden, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.

4. Beveiliging

4.1 De verbinding met DAgenda is een beveiligde SSL verbinding die verzorgt wordt door de Webhoster.

4.2 De Server van DAgenda wordt beveiligd door de Webhoster.

4.3 Het inloggen in DAgenda vindt plaats met een wachtwoord. De Klant is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding en het kiezen van een sterk wachtwoord. Ook wordt aangeraden het wachtwoord regelmatig aan te passen.

4.4 Mocht de Klant twijfelen aan de beveiliging van DAgenda door nedwise of de Webhoster, dient hij dit kenbaar te maken aan nedwise. In overeenstemming zal nedwise beveiliging aanpassen of de Klant zal de overeenkomst beëindigen.

5. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

5.1 nedwise zal de Klant informeren, zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen van onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens of inbreuken op beveiligingsmaatregelen.

5.2 De Klant zal nedwise informeren, zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen van onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens of inbreuken op beveiligingsmaatregelen.

6. Verwijdering gegevens

6.1 Bij het opzeggen van het abonnement door de Klant op DAgenda zullen alle gegevens op de Server van de Webhoster binnen 5 werkdagen na einddatum van het abonnement worden verwijderd.

6.2 Bij aanvraag door klant zullen binnen 5 werkdagen alle gegevens van de klant op de Server van de Webhoster verwijderd worden door nedwise.

7. Aansprakelijkheid

7.1 nedwise is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de Klant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De Klant vrijwaart nedwise ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die nedwise in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan nedwise worden opgelegd.

8. Slotbepalingen

8.1 De Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Algemene Voorwaarden van DAgenda. Bij gebruik van DAgenda door Klant zijn deze voorwaarden altijd van toepassing.

8.1 Afwijkingen van deze Verwerkersovereenkomst is slechts geledig wanneer nedwise en Klant dit overeenkomen.

Vragen? Stuur ons een e-mail of bel naar 020 - 21 01 266.

voorwaarden | 1 maand gratis proberen | contact

© 2017 DAgenda - een product van nedwise